CDCAN
CDCAN

Central Dairy Cooperative Association Limited Nepal

(CDCAN)

New Baneshwor-34(Pipalbrikshya Marg), Kathmandu

Downloads

१. संघको सदस्यता आवेदन फाराम
२. संघको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७३.७४
३. संघको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२.७३
४. संघको २३ औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन
५. सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सहकारीलाई जारी निर्देशन, २०७४
६. संघका हालसम्मका संचालक समितिको नामावली
७. संघ दर्ता, स्थायी लेखा नं. र करचुक्ता प्रमाणपत्र
८. सहकारी ऐन, २०७४
९. सीडिक्यान क्यालेण्डर, २०७८
१०. सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन, २०७४
११. एकिकृत निर्देशिका, २०७८
१२. सदस्य केन्द्रियता सूचकांक
१३. सहकारी संस्थाको लेखापरिक्षण निर्देशिका, २०७५